fbpx

Materials

Numbers 0-1000 

0 zero 

1 një 

2 dy

3 tre/tri 

4 katër 

5 pesë 

6 gjashtë 

7 shtatë

8 tetë

9 nëntë

10 dhjetë

 

11 njëmbëdhjetë

12 dymbëdhjetë

13 trembëdhjetë 

14 katërmbëdhjetë 

15 pesëmbëdhjetë 

16 gjashtëmbëdhjetë 

17 shtatëmbëdhjetë 

18 tetëmbëdhjetë 

19 nëntëmbëdhjetë

20 – njëzet

 

21 – njëzet e një

22 – njëzet e dy

23 – njëzet e tre

 

30 – tridhjetë

40 – dyzet/katërdhjetë

50 – pesëdhjetë

60 – gjashtëdhjetë

70 – shtatëdhjetë

80 – tetëdhjetë

90 – nëntëdhjetë

100 – njëqind

 

101 – njëqind e një

200 – dyqind

300 – treqind

400 – katërqind

500 – pesëqind

600 – gjashtëqind

700 – shtatëqind

800 – tetëqind

900 – nëntëqind

1000 – një mijë